Livsstil og forebyggende helse

Ha en lønnsom og effektiv Helsestrategi i virksomheten

Livsstilsrelatert helserisiko er en av nåtidens og fremtidens største trussel mot produktivitet og nærvær.

Livsstil og helse er uløselig knyttet sammen, og det samme er helse og produktivitet/nærvær. En smart og målrettet satsning innenfor området målrettede helsetiltak viser seg å gi god kostnadseffektivitet. En helsestrategi bygger opp under bedriftens øvrige strageier. Målsetningen er å identifisere risikofaktorer og friskfaktorer, sette inn konkrete, målstyrte tiltak og måle effekten i form av god helse og økt produktivitet over tid. Synergi Helse tilbyr skreddersydde intervensjoner på individ- og gruppenivå som del av det systematiske HMS-arbeidet, og benytter ledende verktøy, metoder og personell.


Vi er 24 timers mennesker med 24 timers helse. Den samme helsen som vi har i fritiden tar vi med seg på jobb. Studier innen helse – og produktivitetsforskning konkluderer med at kostnadene forbundet med dårlig livsstil er store og økende, både med tanke på sykefravær og sykenærvær. Kostnadene øker år for år om livsstilen opprettholdes. En god investeringe din bedrift kan gjøre er å stoppe tidlig utvikling av helserisiko – før det blir virkelig dyrt.

Synergi Helse ble engasjert av Posten Norge til å gjennomføre et pilotprosjekt for å vurderer kost/nytte effekt av Helseprofilundersøkelser med ulike intervensjoner. Resultatet ble en avkastning på investeringen på 3,5 for hver investerte krone målt i redusert sykefravær før og etter test. Resultater er verifisert med interne kontrollgrupper. Posten Norge har engasjert Synergi Helse i videre helsescreening for sine medarbeidere.

ENERGIPAUSER PÅ WEB!
Programmene har en varighet på 12 minutter og skiftes hver trdje måned. Se utklipp fra noen av programmene i teaser: 

ENERGIPAUSER PÅ WEB!
Programmene har en varighet på 12 minutter og skiftes hver trdje måned. Se utklipp fra noen av programmene i teaser: