HELSEUNDERSØKELSE

VAKSINER

MÅLRETTET HELSEOVERVÅKING

Målrettet helseovervåking er en selektiv helsekontroll som tar sikte på å avdekke mulige effekter av eksponeringer i arbeid. En risikovurdering basert på kjent sammenheng mellom den aktuelle eksponering og mulige helseeffekter legges til grunn for undersøkelsen. Det gjennomføres helseundersøkelser basert på risikoforhold, lov og forskrift. Bedriftslegen følger opp og koordinerer utredningsbehov ved mistanke om yrkessykdom samt ivaretar meldeplikt i henhold til AML §5-3 samt utarbeider en grupperapport til ledelsen som synliggjør gruppens resultater fra helseundersøkelsene. Det utarbeides en samlet bedriftsrapport etter undersøkelsene. Pliktgrupper er beskrevet i forskrift for «Organisering, ledelse og medvirkning» §14-1.

«Krav til helseovervåkning» og gjelder for arbeidstakere som eksponeres for:

Farlige kjemikalier, jfr kap 3.
Støv med asbestfiber, jf kap 4
Biologiske faktorer, jf kap 6
Støy eller mekaniske vibrasjoner, jf kap 14
Ioniserende stråling, jf kap 15
Kunstig optisk stråling, kap 16
Arbeid under vann eller økt omgivelser for trykk, kap 26
Gass, støv eller andre helseskadelige forhold, jf 27
Ansatte som hovedsakelig arbeider natt, AML 10-11 (7)

Se våre kurs her Se våre kurs her

HELSESERTIFISERINGER

 • Egenerklæring (helseskjema som kandidaten selv besvarer)
 • Helseundersøkelse (utført av lege)
 • Helseerklæring (helseattest som gis til kandidaten)

Følgende sertifiseringer utføres av godkjente leger:

 • Sjømann
 • Offshore
 • Sjåfører
 • Dykker
 • Førere i hht Førerforskriften
 • Sikkerhetspersonell i hht Togframføringsforskriften
 • Røyk -og kjemikaliedykker
 • Medical Certification

VAKSINERING OG REISEMEDISIN

Vi bistår med vaksinering og rådgivning i forbindelse med arbeid som kan gi risiko for smitte. Smitterisiko for forskjellige yrkesgrupper er avhengig av faktorer som arbeidsoppgaver, forekomst av aktuelle smittestoffer i miljøet, kvaliteten på smitteforebyggende rutiner i bedriften og hvordan rutinene etterleves av den enkelte arbeidstakeren. Vi utfører reisevaksiner og reiserådgivning relatert til helse når ansatte skal ut å reise i jobb.

Arbeidsgiver skal vurdere å tilby yrkesvaksinering til følgende arbeidstakere:

 • Helsepersonell, ansatte på tannlegekontor, pleie-/omsorgstjenesten, sosial- og miljøarbeidere
 • Veterinærer
 • Politi / fengselsvesen, tollvesen / asylmottak
 • Brannvesen
 • Renovasjonsarbeidere, rengjøringspersonell, vann- og avløpsarbeid,
 • Bygg- og anleggsarbeidere
 • Rørleggere
 • Landbruk/skogbruk
 • Tjenestereisende til utlandet