Helseundersøkelser og vaksiner

Synergi Helse gjennomfører målrettet helseovervåking og sertifiseringer

Målrettet helseovervåking er en selektiv helsekontroll som tar sikte på å avdekke mulige effekter av eksponeringer i arbeid. En risikovurdering basert på kjent sammenheng mellom den aktuelle eksponering og mulige helseeffekter legges til grunn for undersøkelsen. Vi gjennomfører Målrettet Arbeidshelseundersøkelser basert på risikoforhold, lov og forskrift. Det utarbeides en samlet bedriftsrapport etter undersøkelsene.

Synergi Helse gjennomføres egnet arbeidshelseundersøkelse basert på risikovurderinger og eksponeringer i henhold til bransjeforskrifter og veiledning fra Norsk Arbeidsmedisinsk Forening – Arbeids NEL. Pliktgrupper er beskrevet i forskrift for «Organisering, ledelse og medvirkning» §14-1,

«Krav til helseovervåkning» og gjelder for arbeidstakere som eksponeres for:

• Farlige kjemikalier, jfr kap 3.
• Støv med asbestfiber, jf kap 4
• Biologiske faktorer, jf kap 6
• Støy eller mekaniske vibrasjoner, jf kap 14
• Ioniserende stråling, jf kap 15
• Kunstig optisk stråling, kap 16
• Arbeid under vann eller økt omgivelser for trykk, kap 26
• Gass, støv eller andre helseskadelige forhold, jf 27
• Ansatte som hovedsakelig arbeider natt, AML 10-11 (7)

Bedriftslegen følger opp og koordinerer utredningsbehov ved mistanke om yrkessykdom samt ivaretar meldeplikt i henhold til AML §5-3 samt utarbeider en grupperapport til ledelsen som synliggjør gruppens resultater fra helseundersøkelsene.

Godkjente leger utfører sertifiseringer/helseerklæringer

• Sjømann
• Offshore
• Sjåfører
• Dykker
• Førere i hht Førerforskriften
• Sikkerhetspersonell i hht Helsekravforskriften
• Røyk og kjemikaliedykker
• Medical Sertification


Vaksiner

Vi bistår bedriftskunder med yrkesvaksinasjon og reisevaksinasjon. Yrkesvaksinering og reisevaksiner utføres i forbindelse med arbeid som kan gi risiko for smitte.

Arbeidsgiver skal vurdere å tilby yrkesvaksinering til følgende arbeidstakere:

• Helsepersonell, ansatte på tannlegekontor, pleie-/omsorgstjenesten, sosial- og miljøarbeidere
• Veterinærer
• Politi / fengselsvesen, tollvesen / asylmottak
Brannvesen
• Renovasjonsarbeidere, rengjøringspersonell, vann- og avløpsarbeid,
• Bygg- og anleggsarbeidere
• Rørleggere
• Landbruk/skogbruk
• Tjenestereisende til utlandet